KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TANIMLAR

    • Web Sitesi” https://muteferriqa.com/ internet sitesini,

    • Sözleşme” işbu kullanıcı sözleşmesini,

    • Üye” internet yoluyla ve/veya mobil olarak Web Sitesi hizmetlerine erişen, bilgilerini kullanan ve paylaşan, bu bilgilere dayalı olarak işlem yapan gerçek veya tüzel kişileri,

    • Hizmet” Üyeler’in Sözleşme’de tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Web Sitesi tarafından sunulan uygulamaları

ifade eder.

MADDE 2 – TARAFLAR

Bir tarafta Web Sitesi sahibi olan, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Teknokent Arı 3 Sit. No: 4/B106 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 917051 sicil numaralı Miletos Yazılım Bilgi Teknolojileri Arge Ticaret Anonim Şirketi (“Miletos”) ile diğer tarafta Üye bulunmaktadır.

MADDE 3 – GİRİŞ

3.1 Sözleşme’de ve Web Sitesi’nde yer alan kurallar, Hizmetler’e ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir. Üye Hizmetler’den yararlanmaya başladığı an işbu Sözleşme taraflar arasında yürürlüğe girer.

3.2 Miletos Hizmetler’in verimliliği ve sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşme’yi tadil etme hakkına sahiptir.

MADDE 4 – SUNULAN HİZMETLER VE KAPSAMI

4.1 Web Sitesi, Osmanlıca Türkçesi ve Fransızca dilindeki eserler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın eserler içerisinde tam metin arama yapmayı sağlayan bir platformdur.

4.2 Miletos, Web Sitesi’nde yer alan kaynakların sahibi olmayıp, kendisine işbu kaynakların doğruluğu ve güvenirliği hakkında her ne nam altında olursa olsun doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluk yüklenemez.

MADDE 5 – ÜYELİK SİSTEMİ

5.1 Üye, Hizmetler’den faydalanırken; Sözleşme’ye, Web Sitesi’nde belirtilen kurallara ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuata uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu hususa aykırı davranılması sebebiyle oluşacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zarardan Üye münferiden sorumlu olacaktır.

5.2 Üye, kullanıcı hesabı oluştururken beyan ettiği isim, adres, telefon, e-posta gibi sair her türlü bilginin güncel, doğru ve eksiksiz olduğu ile 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt eder. Miletos söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Bu bilgilerin yanlış ve/veya eksik olması nedeniyle ilgili kişilerin uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararlardan Üye münferiden sorumlu olacaktır. Üye ayrıca, işbu hesabın herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi yanlış yönlendirici ve/veya bu kişilerin herhangi bir hakkına zarar verici bir niteliği haiz olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3 Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Buna ek olarak Üyeler’in Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, bu hususlara ilişkin ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararlara istinaden Miletos’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.4 Üye, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, Miletos’un yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

MADDE 6 – WEB SİTESİ İÇERİĞİ VE WEB SİTESİ’NE İLİŞKİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1 Miletos, yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, Web Sitesi’nin hatasız, kesintisiz çalışacağına ya da Web Sitesi’nin ya da üzerindeki herhangi bir içerik ve/veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

6.2 Web Sitesi’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları Miletos’a ait ve/veya Miletos tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üye Hizmetler’i, Miletos telif hakkına tabi çalışmaları yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez ve/veya başkasının Hizmetler’e erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, lisans verenler de dahil olmak üzere, üçüncü kişiler ile Miletos’un uğradığı doğrudan ve dolaylı her türlü zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Miletos’tan ile üçüncü kişilerden talep edilen tazminat miktarını, yargılama ve icra masraflarını, yasal ve özel avukatlık vekalet ücretlerini ve sair her türlü gideri karşılamakla yükümlü olacaktır. Üye, Miletos’un telif hakkına tabi çalışmaları çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ve/veya hazırlayamaz.

MADDE 7 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

7.1 Veri Sorumlusu sıfatını haiz Miletos, Hizmetler’den faydalanmak amacıyla temin edilen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, Web Sitesi’nde ilan ettiği aydınlatma metninde detayları belirtildiği şekilde işleyecektir.

MADDE 8 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacak olup, Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9 – SÖZLEŞME’NİN FESHİ

9.1 Taraflardan herhangi biri, Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir.

9.2 Miletos, Üye’nin Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Kullanıcı Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.